Indholdsfortegnelse:


1. Generelle vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Auktionshuset dab’s tjenester. Når du vælger at anvende Auktionshuset dab’s tjenester, accepterer du at dette er en aftale mellem dig som bruger og os som auktionshus. Aftalen beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med anvendelse af tjenester og evt. relaterede produkter, som vi tilbyder.

Følgende aftale indeholder vilkår for at benytte specifikke tjenester på vort website. I tilknytning til online-auktioner findes desuden vore auktionsbetingelser, som kan ses for hver auktion, og som findes opslået på auktionsstedet.

2. Kontoberettiget

For at kunne bruge en Auktionshuset dab’s tjenester, skal du oprette en privatkonto eller en firmakonto (konto). Man kan kun have en privatkonto og en firmakonto. Auktionshuset dab’s tjenester er kun tilgængelige for personer eller organisationer, som kan indgå juridisk bindende aftaler. Tjenesterne er ikke tilgængelige for brugere under 18 år. Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vore tjenester, ændre dine forudsætninger for brug af tjenesterne og / eller afvise at tilbyde tjenester når som helst ved at give besked pr. e-mail. Sådanne ændringsmeddelelser har øjeblikkelig virkning.

3. Det juridiske forhold mellem dig og Auktionshuset

Auktionshuset dab har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. Auktionshuset dab er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). Auktionshuset dab kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.

3.1. Købt som beset

Auktionshuset dab ejer ikke de varer, som sælges gennem vore auktioner og tjenester. Varer, som sælges eller annonceres gennem en af Auktionshuset dab’s tjenester sælges uden garanti af tredjemand. Derfor er Auktionshuset dab ikke ansvarlig for fejl og mangler for solgte eller annoncerede varer. For så vidt angår varer solgt på Auktionshuset dab-auktion er varerne købt som beset medmindre sælger har anført andet. Ingen reklamationer mod hverken Auktionshuset dab, skifteret, kurator eller auktionsleder tages til følge.

3.2. Ingen garanti for varebeskrivelser

Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.

3.3. Ansvarsbegrænsning

Vi er kun ansvarlige for tab eller skade, som direkte kan henføres til vore egne handlinger eller mangel på samme eller brud på de pligter, vi har ifølge brugeraftalen og vore forpligtelser i så henseende er begrænset som anføres i den resterende del af punkt 3.4. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skade, som du måtte blive påført som et resultat af dit brug af en anden tjeneste end en Auktionshuset dab’s tjenester. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for nogen direkte eller indirekte tab af dækningsbidrag eller goodwill eller for indirekte tab eller følgevirkninger af tab eller skader. Det er endvidere aftalt, at køber i tilfælde af forsinkelse ikke kan påberåbe sig nogen form for erstatningskrav, hverken vedrørende direkte eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og alle øvrige krav af hvad nævnes kan, f.eks. arbejdskonflikt af enhver art og i øvrigt, erstattes ikke. Denne ansvarsfraskrivelse gælder tilsvarende ved kundens påberåbelse af mangler. Auktionshuset dab er således alene ansvarlig for mangler i det omfang disse kan karakteriseres som vanhjemmel. I tilfælde af vanhjemmel kan kundens erstatning ikke overstige det beløb, kunden har betalt for den af Auktionshuset dab’s foretagede leverance. Evt. erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke arbejdsløn, udgifter eller skader, som eventuelle fejl eller mangler måtte have påført køber.

3.4. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, vore afdelinger, medarbejdere og ledelse skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts krav i forbindelse med dit brud på denne aftale eller de dokumenter, aftalen omfatter eller som følge af dit brud på en lov eller krænkelse af tredjemand i forbindelse med dit brug af en Auktionshuset dab’s tjenester.

4. Salærer m.v.

Alle salærer fremgår af salæraftalen. Alle salærer vil blive opkrævet i betalingsvalutaen eller i DKK.

5. Afgørelse af konflikter

Uanset om du er køber eller sælger accepterer du at samarbejde aktivt med den anden part i dine transaktioner for at løse eventuelle konflikter. Vi fungerer ikke som repræsentant for nogen af parterne i konflikter mellem købere og sælgere og vi har ikke ansvar for at sådanne konflikter løses. Hvis et krav opstår (som følge af en konflikt eller anden årsag) accepterer du at videregive alle nødvendige dokumentationer og oplysninger, som kan bidrage til at løse konflikten. Hvis du er sælger (a) anerkender du at vi ikke har mulighed for at kontrollere resultatet af en salgstransaktion; (b) anerkender vort krav på salær uanset om transaktionen med køber rent faktisk gennemføres eller gennemførelsen afviger fra de betingelser, som er registreret i forbindelse med transaktionen på vort website. Du bedes rapportere alle former for svigagtige transaktioner, fejl eller konflikter. Vi søger ikke at holde dig ansvarlig for uautoriseret (herunder bedragerisk) brug af din konto af en anden person for så vidt at vi kan overbevises om, at du ikke har handlet bevidst således at en tredjemand har fået adgang til dit brugernavn og adgangskode. Bemærk dog at dit brugernavn og adgangskode er strengt personligt uanset om du måtte handle på vegne af en organisation. Din adgangskode skal derfor gemmes et sikkert sted, hvor det er beskyttet mod misbrug.

6. Betaling af saldodifferencer

Behov for betaling af saldodifferencer kan også opstå som følge af valutakursændringer. Det kan ske hvis den valuta, som transaktionen gennemføres i er forskellig fra den kurs, som vi fakturerer i. Auktionshuset dab kan justere kurserne efter behov. Den gældende kurs er kursen på faktureringsdagen plus et tillæg.

7. Dine oplysninger og begrænsede aktivitet

7.1. Definition

Dine oplysninger' defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vore tjenester. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner. Vi forbeholder os dog ret til at indføre et bedømmelsessystem, hvorefter sælger og køber gensidigt kan bedømme hinanden i relation til transaktioner på vort website.

7.2. Forbudte eller begrænsede handlinger

Dine oplysninger må ikke være: (a) falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige eller involvere stjålne varer eller varer, som af andre årsager ikke tilhører dig; (c) krænke nogen tredjemands kopirettigheder, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle rettigheder; (d) stride mod nogen lov, forordninger eller regulativer (inklusive, men ikke begrænset til forbrugerrettigheder, god markedsføringsskik, konkurrencelov eller virke diskriminerende); (e) være fornærmende eller truende; (f) være vulgære eller indeholde børnepornografi; (g) indeholder programmeringskoder, som kan forstyrre, skade, overtage eller misbruge hverken systemet, data eller personlig information; (h) påføre os forpligtelser eller tab (helt eller delvist) af vor Internet leverandørs (ISP's) tjenester eller tjenester fra andre leverandører. Hvis du bruger eller søger at bruge tjenesterne til andet end køb, salg og markedsføring samt redigering af din konto – herunder hacking, forsøge at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed – vil din konto blive lukket og du vil blive holdt erstatningsansvarlig og eventuelt strafferetsansvarlig ifølge gældende ret.

7.3. Lukning af konto eller begrænsning i kontohavers adgang

Vi beslutter alene hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

7.4. Adgangskoder

Du må ikke videregive eller afsløre dine adgangskoder til andre. Du må heller ikke bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dig inklusive virkninger, som skyldes uberettiget brug af din konto af andre end dig selv. Oplys ikke din adgangskode over telefonen til andre og vælg en adgangskode, som er svær at gætte, og som ikke bruges til andre formål. Hvis andre i organisationen har brug for vore tjenester, så henvis dem til at oprette sin egen brugerkonto.

8. Adgang og forstyrrelser

Du accepterer at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website medmindre du har fået vor udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du accepterer at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vor server. Du accepterer at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os eller evt. tredjepart.

9. Fortrolighed og sikkerhed

Vi anser beskyttelse af brugeres datasikkerhed som meget vigtigt. Vor vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger. Hvis du ikke kan acceptere at dine brugerdata overføres eller behandles som beskrevet heri, bedes du undlade at benytte vore tjenester.

10. Lukning af din konto

Du kan lukke din konto ved at sende en E-mail til vores kundesupport. Du kan ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en af Auktionshuset dab’s auktioner eller en fysisk auktion. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Hvis du ikke benytter din konto i en periode på 3 år, vil den blive lukket.

11. Korrektion og Auktionshuset dab's ret til at foretage handlinger mod dig

Auktionshuset dab forbeholder sig ret til at korrigere unøjagtige eller manglende oplysninger fra dig, kontakte dig på andre måder end elektronisk. Vi forbeholder os også ret til at advare andre brugere mod dine handlinger, begrænse udbetalinger, begrænse adgangen til en konto og afslå at stille vore tjenester til rådighed for dig hvis du (a) bryder bestemmelserne i brugeraftalen og de deraf afledte aftaler; (b) vi ikke er i stand til at efterprøve din identitet eller de oplysninger, du har afgivet; (c) vi mener at din konto eller aktiviteter indebærer en finansiel eller juridisk risiko for os eller andre brugere.

12. Overdragelse

Du må ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vort skriftlige samtykke.

13. Opsigelse

Medmindre det udtrykkeligt er anført anderledes skal alle opsigelser fremsendes pr. brev til Auktionshuset dab eller pr. e-mail til mail@auktionshuset.dk (afsendt fra den e-mail adresse, som er angivet i din brugerkonto). Opsigelser fra Auktionshuset dab til dig har virkning 24 timer efter de er afsendt (hvis der er tale om hverdage) eller når e-mailen er afsendt medmindre den afsendende part er klar over at den elektroniske besked ikke er modtaget.

14. Retsvalg og værneting

Denne brugeraftale og de underliggende tjenester er underlagt dansk ret. I tilfælde af konflikter i relation hertil skal dette afgøres ifølge dansk ret ved en dansk domstol.

14.1. Fortrolighed

Parterne respekterer kravet om gensidig fortrolighed om forhold, som vedrører eller er afledt af brugeraftalen medmindre andet følger af gældende lov.

15. Fortrydelsesret

For privatkøb af emner på en net-auktion har man fra afhentningsdato 14 dages fortrydelsesret ifølge gældende lovgivning. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra køber, betales af køber selv. 
Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer Auktionshuset dab A/S betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt retur og modtaget af Auktionshuset dab A/S.  
Auktionshuset dab A/S forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og Auktionshuset dab A/S kan derfor vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset dab.

Kan vi hjælpe dig?

Sidder du inde med et spørgsmål? Så vil vi rigtig gerne hjælpe. Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Auktionshuset dab A/S