Indholdsfortegnelse:

1. Generelle vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser gælder for alle brugere af Auktionshuset dab’s tjenester. Når du vælger at anvende Auktionshuset dab’s tjenester, accepterer du at dette er en aftale mellem dig som bruger og os som auktionshus. Aftalen beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med anvendelse af tjenester og evt. relaterede produkter, som vi tilbyder.

Følgende aftale indeholder vilkår for at benytte specifikke tjenester på vort website. I tilknytning til online-auktioner findes desuden vore auktionsbetingelser, som kan ses for hver auktion, og som findes opslået på auktionsstedet.

2. Kontoberettiget

For at kunne bruge en Auktionshuset dab’s tjenester, skal du oprette en privatkonto eller en firmakonto (konto). Man kan kun have en privatkonto og en firmakonto. Auktionshuset dab’s tjenester er kun tilgængelige for personer eller organisationer, som kan indgå juridisk bindende aftaler. Tjenesterne er ikke tilgængelige for brugere under 18 år. Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vore tjenester, ændre dine forudsætninger for brug af tjenesterne og / eller afvise at tilbyde tjenester når som helst ved at give besked pr. e-mail. Sådanne ændringsmeddelelser har øjeblikkelig virkning.

3. Det juridiske forhold mellem dig og Auktionshuset

Auktionshuset dab har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. Auktionshuset dab er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). Auktionshuset dab kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.

3.1. Ingen garanti for varebeskrivelser

Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.

3.2. Ansvarsbegrænsning

Vi er kun ansvarlige for tab eller skade, som direkte kan henføres til vores egne handlinger eller mangel på samme eller brud på de pligter, vi har ifølge brugeraftalen og vores forpligtelser i så henseende er begrænset som anføres i den resterende del af punkt 3.4.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skade, som du måtte blive påført som et resultat af dit brug af en anden tjeneste end en af Auktionshuset dab’s tjenester.
Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for direkte eller indirekte tab af dækningsbidrag eller goodwill eller for indirekte tab eller følgevirkninger af tab eller skader. Det er endvidere aftalt, at køber i tilfælde af forsinkelse ikke kan påberåbe sig nogen form for erstatningskrav, hverken vedrørende direkte eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagsbøder og alle øvrige krav af hvad nævnes kan, f.eks. arbejdskonflikt af enhver art og i øvrigt, erstattes ikke.
Denne ansvarsfraskrivelse gælder tilsvarende ved kundens påberåbelse af mangler. Auktionshuset dab er således alene ansvarlig for mangler i det omfang disse kan karakteriseres som vanhjemmel. I tilfælde af vanhjemmel kan kundens erstatning ikke overstige det beløb, kunden har betalt for den af Auktionshuset dab’s foretagede leverance. Evt. erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke arbejdsløn, udgifter eller skader, som eventuelle fejl eller mangler måtte have påført køber.

Ved salg af varer for konkursbo er køber bekendt med, at sælger er et konkursbo, hvorfor aktiverne sælges uden ansvar for sælger, kurator og/eller skifteretten for faktiske og retlige mangler af enhver art med undtagelse af ansvar for vanhjemmel.
Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler ved det købte, herunder kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, ophævelse eller erstatning.
I tilfælde af vanhjemmel kan køber ikke kræve erstatning, men er alene berettiget til at ophæve købet for den del af købet, som vanhjemlen vedrører. Ved ophævelsen kan køber således alene kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjelmlen vedrører.

3.3. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, vore afdelinger, medarbejdere og ledelse skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts krav i forbindelse med dit brud på denne aftale eller de dokumenter, aftalen omfatter eller som følge af dit brud på en lov eller krænkelse af tredjemand i forbindelse med dit brug af en Auktionshuset dab’s tjenester.

4. Moms og salærer m.v.

Alle salærer fremgår af salæraftalen. Alle salærer vil blive opkrævet i betalingsvalutaen eller i DKK.
Til budsummen lægges auktionssalær på 20% af budsummen, dog minimum kr. 50,- pr. katalognummer. Såvel budsum som auktionssalær tillægges gældende moms (25%), dvs. salær inkl. moms er 50%. På personbiler, campingvogne og motorcykler tillægges der kun moms på salæret, såldes salæret inkl. moms på disse varer er 25%

Visse varer vil være momsfrie. Her skal der kun betales moms af salæret. Når det er tilfældet, vil dette tydeligt fremgå af kataloget. 

5. Afgørelse af konflikter

Uanset om du er køber eller sælger accepterer du at samarbejde aktivt med den anden part i dine transaktioner for at løse eventuelle konflikter. Vi fungerer ikke som repræsentant for nogen af parterne i konflikter mellem købere og sælgere og vi har ikke ansvar for at sådanne konflikter løses. Hvis et krav opstår (som følge af en konflikt eller anden årsag) accepterer du at videregive alle nødvendige dokumentationer og oplysninger, som kan bidrage til at løse konflikten. Hvis du er sælger (a) anerkender du at vi ikke har mulighed for at kontrollere resultatet af en salgstransaktion; (b) anerkender vort krav på salær uanset om transaktionen med køber rent faktisk gennemføres eller gennemførelsen afviger fra de betingelser, som er registreret i forbindelse med transaktionen på vort website. Du bedes rapportere alle former for svigagtige transaktioner, fejl eller konflikter. Vi søger ikke at holde dig ansvarlig for uautoriseret (herunder bedragerisk) brug af din konto af en anden person for så vidt at vi kan overbevises om, at du ikke har handlet bevidst således at en tredjemand har fået adgang til dit brugernavn og adgangskode. Bemærk dog at dit brugernavn og adgangskode er strengt personligt uanset om du måtte handle på vegne af en organisation. Din adgangskode skal derfor gemmes et sikkert sted, hvor det er beskyttet mod misbrug.

6. Betaling af saldodifferencer

Behov for betaling af saldodifferencer kan også opstå som følge af valutakursændringer. Det kan ske hvis den valuta, som transaktionen gennemføres i er forskellig fra den kurs, som vi fakturerer i. Auktionshuset dab kan justere kurserne efter behov. Den gældende kurs er kursen på faktureringsdagen plus et tillæg.

7. Dine oplysninger og begrænsede aktivitet

7.1. Definition

Dine oplysninger' defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vore tjenester. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner. Vi forbeholder os dog ret til at indføre et bedømmelsessystem, hvorefter sælger og køber gensidigt kan bedømme hinanden i relation til transaktioner på vort website.

7.2. Forbudte eller begrænsede handlinger

Dine oplysninger må ikke være: (a) falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige eller involvere stjålne varer eller varer, som af andre årsager ikke tilhører dig; (c) krænke nogen tredjemands kopirettigheder, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle rettigheder; (d) stride mod nogen lov, forordninger eller regulativer (inklusive, men ikke begrænset til forbrugerrettigheder, god markedsføringsskik, konkurrencelov eller virke diskriminerende); (e) være fornærmende eller truende; (f) være vulgære eller indeholde børnepornografi; (g) indeholder programmeringskoder, som kan forstyrre, skade, overtage eller misbruge hverken systemet, data eller personlig information; (h) påføre os forpligtelser eller tab (helt eller delvist) af vor Internet leverandørs (ISP's) tjenester eller tjenester fra andre leverandører. Hvis du bruger eller søger at bruge tjenesterne til andet end køb, salg og markedsføring samt redigering af din konto – herunder hacking, forsøge at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed – vil din konto blive lukket og du vil blive holdt erstatningsansvarlig og eventuelt strafferetsansvarlig ifølge gældende ret.

7.3. Lukning af konto eller begrænsning i kontohavers adgang

Vi beslutter alene hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

7.4. Adgangskoder

Du må ikke videregive eller afsløre dine adgangskoder til andre. Du må heller ikke bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dig inklusive virkninger, som skyldes uberettiget brug af din konto af andre end dig selv. Oplys ikke din adgangskode over telefonen til andre og vælg en adgangskode, som er svær at gætte, og som ikke bruges til andre formål. Hvis andre i organisationen har brug for vore tjenester, så henvis dem til at oprette sin egen brugerkonto.

8. Adgang og forstyrrelser

Du accepterer at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website medmindre du har fået vor udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du accepterer at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vor server. Du accepterer at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os eller evt. tredjepart.

9. Fortrolighed og sikkerhed

Vi anser beskyttelse af brugeres datasikkerhed som meget vigtigt. Vor vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger. Hvis du ikke kan acceptere at dine brugerdata overføres eller behandles som beskrevet heri, bedes du undlade at benytte vore tjenester.

10. Lukning af din konto

Du kan lukke din konto ved at sende en E-mail til vores kundesupport. Du kan ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en af Auktionshuset dab’s auktioner eller en fysisk auktion. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Hvis du ikke benytter din konto i en periode på 3 år, vil den blive lukket.

11. Korrektion og Auktionshuset dab's ret til at foretage handlinger mod dig

Auktionshuset dab forbeholder sig ret til at korrigere unøjagtige eller manglende oplysninger fra dig, kontakte dig på andre måder end elektronisk. Vi forbeholder os også ret til at advare andre brugere mod dine handlinger, begrænse udbetalinger, begrænse adgangen til en konto og afslå at stille vore tjenester til rådighed for dig hvis du (a) bryder bestemmelserne i brugeraftalen og de deraf afledte aftaler; (b) vi ikke er i stand til at efterprøve din identitet eller de oplysninger, du har afgivet; (c) vi mener at din konto eller aktiviteter indebærer en finansiel eller juridisk risiko for os eller andre brugere.

12. Overdragelse

Du må ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vort skriftlige samtykke.

13. Opsigelse

Medmindre det udtrykkeligt er anført anderledes skal alle opsigelser fremsendes pr. brev til Auktionshuset dab eller pr. e-mail til mail@auktionshuset.dk (afsendt fra den e-mail adresse, som er angivet i din brugerkonto). Opsigelser fra Auktionshuset dab til dig har virkning 24 timer efter de er afsendt (hvis der er tale om hverdage) eller når e-mailen er afsendt medmindre den afsendende part er klar over at den elektroniske besked ikke er modtaget.

14. Retsvalg og værneting

Denne brugeraftale og de underliggende tjenester er underlagt dansk ret. I tilfælde af konflikter i relation hertil skal dette afgøres ifølge dansk ret ved en dansk domstol.

14.1. Fortrolighed

Parterne respekterer kravet om gensidig fortrolighed om forhold, som vedrører eller er afledt af brugeraftalen medmindre andet følger af gældende lov.

15. Fortrydelsesret

For privatkøb af emner på en net-auktion har man fra afhentningsdato 14 dages fortrydelsesret ifølge gældende lovgivning. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra køber, betales af køber selv. 
Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer Auktionshuset dab A/S betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt retur og modtaget af Auktionshuset dab A/S.  
Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret iflg. gældende lovgivning.
Auktionshuset dab A/S forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og Auktionshuset dab A/S kan derfor vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset dab.

16. Auktionsbetingelser

1. Varer købt som beset
Alle varer sælges til den højestbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslag samt uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for målangivelser, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogisering er efter bedste overbevisning. Evt. beskadigelser er ikke anført. Det er op til køber selv at kontrollere varerne eller tage risikoen for, at disse ikke fungerer og da der har været eftersyn, tages reklamationer IKKE til følge. Der tages forbehold for fejl og mangler. 

2. Moms og salær
Til budsummen lægges auktionssalær på 20% af budsummen, dog minimum kr. 50,- pr. katalognummer. Såvel budsum som auktionssalær tillægges gældende moms (25%), dvs. salær inkl. moms er 50%. På personbiler, campingvogne og motorcykler tillægges der kun moms på salæret, således at salæret inkl. moms på disse varer er 25%.

3. Betaling
Betaling for købte skal ske via bankoverførsel eller Mobilepay.
Kontanter og checks modtages IKKE som betaling.
Vi tager ikke i mod dankortbetaling. 
Varerne kan først udleveres, når indbetaling er registreret på vores konto.

4. Skærpede regler for opkrævning af moms:
Der er kommet skærpede krav til dokumentation for, at sælger er berettiget til momsfritagelse i forbindelse med afhentningskøb, hvor en udenlandsk køber afhenter varer hos en dansk sælger. Ved salg til et andet EU-land/øvrige udland skal sælger (Auktionshuset dab A/S) opkræve moms. Momsen kan under visse betingelser refunderes. Hvis køber selv afhenter varerne, skal køber give en erklæring til sælger (Auktionshuset dab A/S) om:
at varen er sendt eller transporteret fra Danmark, varens bestemmelsessted, transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel og, at varen er modtaget på leveringsadressen.

Hvis en anden f.eks. en transportør, henter varerne for køber, skal denne tillige medbringe fuldmagt samt billedlegitimation.

Kontakt venligst auktionshuset for at rekvirere udførlig vejledning vedr. eksport.

Dokumentationen skal være os i hænde senest 14 dage efter sidste afhentningsdag. Såfremt den fremsendte dokumentation er tilstrækkelig efter SKATS regler, vil vi udstede en kreditnota, samt en ny faktura uden moms og herefter overføre momsen til køber, fraregnet et ekspeditionsgebyr på kr. 350,-.

5. Nummerplader til køretøjer
Nummerplader til køretøjer medfølger ikke. Endvidere skal det påregnes, at der til køretøjer kun medfølger en nøgle.

6. Pant i køretøjer
I køretøjer, der er registreret i Centralregistret for motorkøretøjer (CRM), kan der være tinglyst pant. Køber kan tjekke dette i bilbogen på www.tinglysning.dk. Auktionshuset dab A/S foretager altid tjek heraf og sikrer os, at evt. pant vil blive aflyst i forbindelse med salget. Imidlertid er det således, at panthavere (bank, finansieringsinstitut, skat etc.) kun sjældent aflyser et pant før modtagelse af provenuet for salget. Køber må derfor påregne en aflysningstid på 2-3 måneder. I sjældne tilfælde f.eks. ved tvangssalg gennem fogedretten, kan den være 4-5 måneder.

7. Beskadigelse ved afhentning 
Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter betales af køber eller udbedres for dennes regning.

8. Købers ansvar overfor købte varer 
Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for, at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

9. Risikoovergang efter hammerslag
Efter hammerslag står effekterne for købers regning og risiko. Ved skade på effekter ved på- og aflæsning er Auktionshuset ikke erstatningspligtig.

10. Udlevering 
Udlevering foregår mod fremvisning af betalt faktura. Bemærk, at udleveringsdage SKAL overholdes. Længere tidsfrist for vareudlevering kan efter forudgående aftale tillades for varer, som skal afmonteres.

Genstande som er fastmonterede på vægge, lofter eller gulve skal køber selv afmontere og dertil medbring værktøj. Auktionshuset varetager ikke afmontering, afkobling eller nedtagning af solgte effekter. Varerne fremgår ved udleveringen som køber ser dem på billederne.

Køber skal ved afhentning forevise betalt faktura. Hvor køber lader vognmand m.v. afhente købte effekter, skal disse medbringe originaleksemplar, fotokopi eller fax-kopi af betalt faktura. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

11. Pålæsning ved udlevering
På grund af forsikringsforhold stiller Auktionshuset dab ikke truck, løftevogne eller mandskab til rådighed ved pålæsning af effekter.

12. Mangler ved købte varer
Købelovens regel om mangler kan gøres gældende i forbindelse ved køb foretaget som privatperson. 
12.1 Reglen om mangler kan ikke tages i brug, hvis dette er grundet normal slitage, forkert brug, transportskader, misligholdelse eller skader der var til stede ved købstidspunktet. Køber kan ikke gøre brug af reglen om mangler hvis manglen var tydeligt beskrevet eller vist ved købs- eller afhentningstidspunktet.
12.2 Reglen om mangler kan ikke tages i brug ved køb af bl.a. fødevarer, helsekost, drikkevarer, vin og softwarelicens, hvor plomberingen er brudt.
12.3 Er køber berettiget til at tage reglen om mangler i brug, skal køber skriftligt kontakte Auktionshuset dab A/S inden for 2 år fra ejendomsretten er overgået fra Auktionshuset dab A/S til køber.
Køber er selv ansvarlig for at returnere varen i samme stand, som ved købstidspunktet.
12.4 Hvis regel om mangler gøres gældende, kan køber ikke kræve betaling af renter på købssummen eller andre udgifter og tab.
12.5 Hvis reglen om mangler gøres gældende, har køber ret til enten ombytning af varen, reparation af varen, afslag i købssummen eller ophævelse af købet.

13. Fortrydelsesret
For privatkøb af emner på en net-auktion gælder loven om fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra køber, betales af køber selv.
Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer Auktionshuset dab A/S betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt retur og modtaget af Auktionshuset dab.
Auktionshuset dab forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og Auktionshuset dab kan derfor vælge at AFSLUTTE kundeforholdet og inaktivere kundens konto.

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret iflg. gældende lovgivning

Auktionsholder:
Auktionshuset dab A/S
Teglbækvej 12-14
DK-8361 Hasselager
CVR.: DK-49757816
Tlf.: +45 8622 2209