DANSK
ENGLISH

Betingelser for at benytte Auktionshuset dab’s tjenester


1. Indledning.
Når du vælger at benytte Auktionshuset dab’s tjenester accepterer du samtidigt at dette er en aftale mellem dig (bruger) og Auktionshuset dab ("os", "vi"). Aftalen beskriver dine og vore rettigheder og pligter i forbindelse med benyttelse af Auktionshuset dab’s tjenester og evt. relaterede produkter og tjenester, som vi tilbyder (samlet set kaldet tjenester).

Følgende aftale indeholder vilkår for at benytte specifikke tjenester på vort website. I tilknytning til online-auktioner findes desuden vore auktionsbetingelser, som kan ses for hver auktion, og som findes opslået på auktionsstedet.

2. Kontoberettiget.
For at kunne bruge en Auktionshuset dab’s tjenester, skal du oprette en privatkonto eller en firmakonto (konto). Man kan kun have en privatkonto og en firmakonto. Auktionshuset dab’s tjenester er kun tilgængelige for personer eller organisationer, som kan indgå juridisk bindende aftaler. Tjenesterne er ikke tilgængelige for brugere under 18 år. Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vore tjenester, ændre dine forudsætninger for brug af tjenesterne og / eller afvise at tilbyde tjenester når som helst ved at give besked pr. e-mail. Sådanne ændringsmeddelelser har øjeblikkelig virkning.

3. Det juridiske forhold mellem dig og Auktionshuset dab A/S.
Auktionshuset dab har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. Auktionshuset dab er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). Auktionshuset dab kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.

3.1 Købt som beset.
Auktionshuset dab ejer ikke de varer, som sælges gennem vore auktioner og tjenester. Varer, som sælges eller annonceres gennem en af Auktionshuset dab’s tjenester sælges uden garanti af tredjemand. Derfor er Auktionshuset dab ikke ansvarlig for fejl og mangler for solgte eller annoncerede varer. For så vidt angår varer solgt på Auktionshuset dab-auktion er varerne købt som beset medmindre sælger har anført andet. Ingen reklamationer mod hverken Auktionshuset dab, skifteret, kurator eller auktionsleder tages til følge.

3.2 Ingen garanti for tjenester.
Auktionshuset dab kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i Auktionshuset dab’s tjenester under denne aftale for så vidt disse skyldes forhold uden for vor kontrol uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold, herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.

3.3 Ingen garanti for varebeskrivelser.
Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.

3.4 Ansvarsbegrænsning.
Vi er kun ansvarlige for tab eller skade, som direkte kan henføres til vore egne handlinger eller mangel på samme eller brud på de pligter, vi har ifølge brugeraftalen og vore forpligtelser i så henseende er begrænset som anføres i den resterende del af punkt 3.4. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skade, som du måtte blive påført som et resultat af dit brug af en anden tjeneste end en Auktionshuset dab’s tjenester. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for nogen direkte eller indirekte tab af dækningsbidrag eller goodwill eller for indirekte tab eller følgevirkninger af tab eller skader. Det er endvidere aftalt, at køber i tilfælde af forsinkelse ikke kan påberåbe sig nogen form for erstatningskrav, hverken vedrørende direkte eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og alle øvrige krav af hvad nævnes kan, f.eks. arbejdskonflikt af enhver art og i øvrigt, erstattes ikke.
Denne ansvarsfraskrivelse gælder tilsvarende ved kundens påberåbelse af mangler. Auktionshuset dab er således alene ansvarlig for mangler i det omfang disse kan karakteriseres som vanhjemmel. I tilfælde af vanhjemmel kan kundens erstatning ikke overstige det beløb, kunden har betalt for den af Auktionshuset dab’s foretagede leverance. Evt. erstatning dækker kun varens værdi eller dele heraf, men ikke arbejdsløn, udgifter eller skader, som eventuelle fejl eller mangler måtte have påført køber.

3.5 Skadesløsholdelse.
Du accepterer at holde os, vore afdelinger, medarbejdere og ledelse skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts krav i forbindelse med dit brud på denne aftale eller de dokumenter, aftalen omfatter eller som følge af dit brud på en lov eller krænkelse af tredjemand i forbindelse med dit brug af en Auktionshuset dab’s tjenester.

4. Salærer m.v.
Alle salærer fremgår af salæraftalen. Alle salærer vil blive opkrævet i betalingsvalutaen eller i DKK.

5. Afgørelse af konflikter.
Uanset om du er køber eller sælger accepterer du at samarbejde aktivt med den anden part i dine transaktioner for at løse eventuelle konflikter. Vi fungerer ikke som repræsentant for nogen af parterne i konflikter mellem købere og sælgere og vi har ikke ansvar for at sådanne konflikter løses. Hvis et krav opstår (som følge af en konflikt eller anden årsag) accepterer du at videregive alle nødvendige dokumentationer og oplysninger, som kan bidrage til at løse konflikten. Hvis du er sælger (a) anerkender du at vi ikke har mulighed for at kontrollere resultatet af en salgstransaktion; (b) anerkender vort krav på salær uanset om transaktionen med køber rent faktisk gennemføres eller gennemførelsen afviger fra de betingelser, som er registreret i forbindelse med transaktionen på vort website. Du bedes rapportere alle former for svigagtige transaktioner, fejl eller konflikter.

Vi søger ikke at holde dig ansvarlig for uautoriseret (herunder bedragerisk) brug af din konto af en anden person for så vidt at vi kan overbevises om, at du ikke har handlet bevidst således at en tredjemand har fået adgang til dit brugernavn og adgangskode. Bemærk dog at dit brugernavn og adgangskode er strengt personligt uanset om du måtte handle på vegne af en organisation. Din adgangskode skal derfor gemmes et sikkert sted, hvor det er beskyttet mod misbrug.

6. Betaling af saldodifferencer.
Behov for betaling af saldodifferencer kan også opstå som følge af valutakursændringer. Det kan ske hvis den valuta, som transaktionen gennemføres i er forskellig fra den kurs, som vi fakturerer i.

 

Auktionshuset dab kan justere kurserne efter behov. Den gældende kurs er kursen på faktureringsdagen plus et tillæg.

7. Dine oplysninger og begrænsede aktiviteter.

7.1 Definition.

'Dine oplysninger' defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vore tjenester. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner. Vi forbeholder os dog ret til at indføre et bedømmelsessystem, hvorefter sælger og køber gensidigt kan bedømme hinanden i relation til transaktioner på vort website.

7.2 Forbudte eller begrænsede handlinger.
Dine oplysninger må ikke være: (a) falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige eller involvere stjålne varer eller varer, som af andre årsager ikke tilhører dig; (c) krænke nogen tredjemands kopirettigheder, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle rettigheder; (d) stride mod nogen lov, forordninger eller regulativer (inklusive, men ikke begrænset til forbrugerrettigheder, god markedsføringsskik, konkurrencelov eller virke diskriminerende); (e) være fornærmende eller truende; (f) være vulgære eller indeholde børnepornografi; (g) indeholder programmeringskoder, som kan forstyrre, skade, overtage eller misbruge hverken systemet, data eller personlig information; (h) påføre os forpligtelser eller tab (helt eller delvist) af vor Internet leverandørs (ISP's) tjenester eller tjenester fra andre leverandører. Hvis du bruger eller søger at bruge tjenesterne til andet end køb, salg og markedsføring samt redigering af din konto – herunder hacking, forsøge at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed – vil din konto blive lukket og du vil blive holdt erstatningsansvarlig og eventuelt strafferetsansvarlig ifølge gældende ret.

7.3 Lukning af konto eller begrænsning i kontohavers adgang.
Vi beslutter alene hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

7.4 Adgangskoder.
Du må ikke videregive eller afsløre dine adgangskoder til andre. Du må heller ikke bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dig inklusive virkninger, som skyldes uberettiget brug af din konto af andre end dig selv. Oplys ikke din adgangskode over telefonen til andre og vælg en adgangskode, som er svær at gætte, og som ikke bruges til andre formål. Hvis andre i organisationen har brug for vore tjenester, så henvis dem til at oprette sin egen brugerkonto.

8. Adgang og forstyrrelser.
Du accepterer at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website medmindre du har fået vor udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du accepterer at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vor server. Du accepterer at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os eller evt. tredjepart.

9. Fortrolighed og sikkerhed.
Vi anser beskyttelse af brugeres datasikkerhed som meget vigtigt. Vor vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger. Vor fortrolighedsaftale kan ses her [link]. Hvis du ikke kan acceptere at dine brugerdata overføres eller behandles som beskrevet heri, bedes du undlade at benytte vore tjenester.

10. Lukning af din konto.
Du kan lukke din konto ved at sende en E-mail til vores kundesupport. Du kan ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en af Auktionshuset dab’s auktioner eller en fysisk auktion. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Hvis du ikke benytter din konto i en periode på 3 år, vil den blive lukket.

11. Korrektion og Auktionshuset dab's ret til at foretage handlinger mod dig.
Auktionshuset dab forbeholder sig ret til at korrigere unøjagtige eller manglende oplysninger fra dig, kontakte dig på andre måder end elektronisk. Vi forbeholder os også ret til at advare andre brugere mod dine handlinger, begrænse udbetalinger, begrænse adgangen til en konto og afslå at stille vore tjenester til rådighed for dig hvis du (a) bryder bestemmelserne i brugeraftalen og de deraf afledte aftaler; (b) vi ikke er i stand til at efterprøve din identitet eller de oplysninger, du har afgivet; (c) vi mener at din konto eller aktiviteter indebærer en finansiel eller juridisk risiko for os eller andre brugere.

12. Overdragelse.
Du må ikke overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vort skriftlige samtykke.

13. Opsigelse.
Medmindre det udtrykkeligt er anført anderledes skal alle opsigelser fremsendes pr. brev til Auktionshuset dab eller pr. e-mail til
mail@auktionshuset.dk (afsendt fra den e-mail adresse, som er angivet i din brugerkonto). Opsigelser fra Auktionshuset dab til dig har virkning 24 timer efter de er afsendt (hvis der er tale om hverdage) eller når e-mailen er afsendt medmindre den afsendende part er klar over at den elektroniske besked ikke er modtaget.

14. Retsvalg og værneting.
Denne brugeraftale og de underliggende tjenester er underlagt dansk ret. I tilfælde af konflikter i relation hertil skal dette afgøres ifølge dansk ret ved en dansk domstol.

14.1 Fortrolighed.
Parterne respekterer kravet om gensidig fortrolighed om forhold, som vedrører eller er afledt af brugeraftalen medmindre andet følger af gældende lov.

15. Cookiepolitik.

Hvad er en cookie?

En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er.

Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website. Typiske eksempler:
•Huske om du er logget ind eller ej
•Brugerindstillinger på hjemmesiden
•Statistik over dit besøg på hjemmesiden

Typer af cookies

Der skelnes imellem tre typer af cookies:
•Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren
•Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde
•Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden

Cookies på Auktionshuset dabs hjemmeside
Der bruges cookies på Auktionshuset dabs hjemmeside. Deres formål er at forbedre din brugeroplevelse, så hjemmesiden bliver mere behagelig at bruge.

Der bruges følgende typer af cookies:
•Måling af brugeradfærd (Google Analytics og Sitecore), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie)
•Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies)

 

Hvis du vil undgå cookies
 Så kan du blokere alle cookies fra Auktionshuset dab. Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Tilføj
www.auktionshuset.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra. I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt.

16. Fortrydelsesret for private køb
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og oplysninger om, hvor du skal henvende dig for at udøve fortrydelsesretten. Når du opretter dig som kunde samt ved budgivning og ved hammerslag oplyses du derfor om din fortrydelsesret. Du kan også læse om din fortrydelsesret på www.auktionshuset.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse. Hvis du afhenter/får afhentet/modtager en vare mandag den 1. i en måned, har du frist til og med mandag den 15. i den samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaften, kan du vente til den efterfølgende hverdag.

Udøvelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele det til Auktionshuset dab, om din beslutning om at fortryde købet. Dette kan du gøre enten pr. brev, fax, e-mail eller du kan benytte nedenstående formular.

Fortrydelsesformular.pdf

Returnering
Hvis der er tale om en fysisk vare, så skal du returnere eller afleverer den til Auktionshuset dab, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed, som har påtaget sig returleveringen. Som bevis for, at varen er returneret rettidigt, kan du gemme kvitteringen for, at varen er overgivet til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed med henblik på forsendelse. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Følger af fortrydelse
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst. Omkostninger til hjemtransport af varen ved fortrydelse refunderes ikke. Eventuelle udgifter, vores kunder måtte have haft ved betaling med betalingskort via internettet eller ved bankoverførsel, refunderes ikke.

Undtagelser fra fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).

Misbrug af fortrydelsesretten
Auktionshuset dab skal tilgodese, at alle auktioner afvikles etisk korrekt, og at man som køber hos Auktionshuset dab kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på en auktion, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet med kunder, der gentagne gange benytter fortrydelsesretten på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.
Auktionshuset dab vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der er misbrug af fortrydelsesretten vil vi vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset dab.

 

Powered by

Powered by AuctionEvo